Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat oiva tapa kiittää

Partiolaiset myöntävät ansiomerkkejä kiitoksena ja tunnustuksena ansiokkaasta ja hyvin tehdystä partiotyöstä. Merkkien käyttäminen taas kertoo merkin kantajan kunnioituksesta partioliikettä kohtaan.

Partiolaisten nykyinen ansiomerkkijärjestelmä jakaantuu kolmeen merkkijärjestelmään: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP) ansiomerkit, partiopiirien omat ansiomerkit sekä lippukuntien ja lippukuntayhtymien ansiomerkit. Näiden ansiomerkkijärjestelmien merkkejä voidaan käyttää ja kantaa samanaikaisesti.

Partioansioksi huomioidaan kaikki partiotyö riippumatta siitä, missä partio-organisaatiossa ja millä tasolla ansiot ovat syntyneet. Myös partion ja partiolaisten edustaminen katsotaan partioansioksi.

Ansiomerkkien ehdottaminen

Lippukunnat ja partiojohtajat voivat ehdottaa ansiomerkkejä. L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti Kuksassa, vain poikkeustapauksissa SP:n ansiomerkkilomakkeella. Ehdotukset käsittelee luottamuksellisesti piirin ansiomerkkitoimikunta, joka päättää piirin merkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

Ansiomerkkejä ei voida myöntää, jos niitä ei ehdoteta. Monet lippukunnat ehdottavat merkkejä liiankin harvoin ja siksi moni ansioitunut partiolainen saattaa jäädä palkitsematta.

Partiolaiselle ansiomerkkiä valittaessa pitää huomioida, että ansiomerkkejä on erilaisia: tehtäväkohtaisia, ikäkausikohtaisia ja partioaatteen sisäistämisestä myönnettäviä merkkejä sekä partiopestien ansiokkaasta hoitamisesta myönnettäviä ansiomitaleja ja -ristejä.

Ansiomerkkiä valittaessa on mietittävä, täyttääkö saajaehdokas ansiomerkin myöntöperusteet ja täyttyvätkö merkeille säädetyt mahdolliset ikä- ja vuosirajat. Ansiomerkeissä mainitut ikärajat ovat tarkkoja, mutta pestivuosimäärät ja karenssiajat ovat vähimmäisvaatimuksia.

Jos partiolainen on toiminut ryhmänjohtajana, voidaan miettiä täyttäisikö hän tehtäväkohtaisen soljen myöntöperusteet. Jos kyseessä on vaeltaja, joka on aktiivisesti tehnyt vaeltajaikäkautta, hänelle voidaan miettiä ehdotettavan vaeltajaikäisille tarkoitettua Pyhän Yrjön solkea. Jos taas halutaan tuoda esiin saajaehdokkaan partioaatteen sisäistämistä ja sen mukaan elämistä, voitaneen miettiä ehdotettavaksi aatemerkkiä.

Mahdolliset ansiomerkit 23-vuotiaille ja sitä nuoremmille partiolaisille

Kun partiolainen on saanut jo aiemmin ansiomitalin tai -ristin, tarkastellaan, onko edellisestä kulunut jo vaadittu aika ja täyttääkö hän seuraavan merkin myöntöperusteet. Niiden partiolaisten osalta, joilla vielä ei ole ansiomitalia, tarkastellaan alimmasta aloittaen, minkä ansiomitalin myöntöperusteet henkilö täyttää.

Ansiomerkit lippukuntapestien mukaan (versio 1/2023).

Ansiomerkkien ohjeellinen myöntämisjärjestys (versio 4/2023).

15.1. mennessä ehdotetaan partioviikolla, partioparaatissa ja sen jälkeen luovutettavat (ei Mannerheim-solkia);
15.4. mennessä ehdotetaan juhannuksen jälkeen kesällä ja syksyllä luovutettavat;
15.9. mennessä ehdotetaan jouluna ja alkuvuonna luovutettavat;
15.11. mennessä ehdotetaan helmi-huhtikuussa luovutettavat ja seuraavan vuoden kaikki Mannerheim -soljet.

Mannerheim-solkia voi ehdottaa vuosittain vain 15.11. määräpäivään mennessä ja ne myönnetään vuosittain kerran vuodessa Yrjönpäiväksi (23.4.) päivätyllä päätöksellä.

L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuksassa. Ansiomerkkiehdotusta valmistellessasi lue nettisivuilta löytyvien ohjeiden lisäksi aina myös Kuksasta kyseisen ansiomerkin ehdottamisen kysymykset ja kunkin kysymyksen mahdolliset vastausohjeet. Ehdotusteksti kannattaa tallentaa aina myös ehdottajan tai lippukunnan omaan arkistoon, koska vanhoihin ehdotuksiin pääsee Kuksassa käsiksi vain ehdottaja.

Suomen Partiolaisten ansiomerkeistä on päivitetyin tieto SP:n ansiomerkkisivulla. Kun ehdotat SP:n ansiomerkkiä, lue aina ansiomerkin tiedot, myöntämisperusteet ja ”vinkit” SP:n sivuilta ennen ansiomerkin ehdottamista.

Samaa merkkiä voidaan ehdottaa uudestaan, jos ansiot eivät ensimmäisellä hakukerralla riitä ja ne ovat sen jälkeen lisääntyneet. Ansiomerkkiryhmän antama palaute on hyvä ottaa huomioon uutta hakemusta laadittaessa.

Neuvoja antavat tarvittaessa partiopiirin ansiomerkkitoimikunnan jäsenet ja partiotoimistossa ansiomerkkitoimikunnan sihteeri Tarja Nummi.

Piirin ansiomerkit

Piirin ansiomerkit muodostavat kokonaisuuden Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n (SP) ansiomerkkien sekä lippukuntien ja lippukuntayhtymien ansimerkkien kanssa. Tästä löydät piirin ansiomerkkien myöntöperusteet sekä vinkkejä ansiomerkkiehdotuksen täyttämiseen.

Huomaathan että myöntämisperusteissa ja kaavioissa vaaditut pestivuodet ovat aina minimivuosia. Useimmiten hyväksyttyjen ehdotusten pestivuodet ylittävät nämä minimit.

Piirin ansiomerkkien hinnat: pronssinen ansiomitali 35€, hopeinen 45€, kultainen 55€, hopeinen ansioplaketti 40€ ja kultainen ansioplaketti 50€. [Hintatieto päivitetty 21.1.2021.]

Pronssinen ansiomitali
Partiopiirin pronssinen ansiomitali

Pronssinen ansiomitali on partiopestejään hyvin hoitaneen partiolaisen merkki, joka voidaan myöntää ehdotusvuonna vähintään 23 vuotta täyttäneelle johtajalle. Merkin myöntäminen edellyttää vähintään kolmen vuoden ajalta partiojohtajatasoisten pestien hoitamista aktiivisesti ja sitä, että saaja on maksanut partion jäsenmaksun. Pronssinen ansiomitali on oikea merkki myös aikuisena partion aloittaneelle johtajalle, joka on ottanut jo jonkin aikaa vastuuta lippukunnan toiminnasta. 

Pronssinen ansiomitali on kiitos onnistumisesta partiopestissä esimerkiksi ikäkausijohtajalle, lippukunnan sihteerille, taloudenhoitajalle, johtokolmikon jäsenelle, piirin jaostojen jäsenille, jaostojen puheenjohtajille, aktiivisille kouluttajille tai piirileirin tekijöille. Projektiluontoisissa pesteissä (esim. lippukunnan tai piirin tapahtumien tekijänä) ansioita tarvitaan yleensä pitemmältä ajalta kuin kolme vuotta, kuten myös pesteissä, jotka eivät edellytä viikoittaista toimintaa (esim. lippukuntalehden toimittaminen, kalustonhoitaja ja kämppäisäntä).  

Ehdotuksessa pitää kuvata saajan kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (esim. lippukunnan sihteeri 8/2018-8/2021) sekä lyhyesti kuvata saajan toiminnan aktiivisuutta (toiminnan säännöllisyys ja toimeen tarttuva asenne) ja ansiokkuutta (toiminnan laatu ja tavoitteellisuus konkreettisilla esimerkeillä). Pestejä pitää olla vähintään kolmen vuoden ajalta. Merkkiä ei myönnetä pelkästään pestissä olemisen perusteella, vaan pestissä osoitetun aktiivisuuden ja toiminnan ansiokkuuden ja onnistumisen perusteella.  

Esim. Saaja on toiminut akelan pestissään aktiivisesti järjestäen laumalleen säännöllisesti koloiltoja, retkiä ja muita tapahtumia koko pestissäolon ajan. Saajan toiminta on ollut ansiokasta, koska toiminnan suunnittelu on ollut huolellista ja toteutus laadukasta. Saajan toiminta on toteuttanut partio-ohjelmaa laadukkaasti ja tavoitteellisesti.  

Hopeinen ansiomitali
Partiopiirin hopeinen ansiomitali

Hopeinen ansiomitali on kokeneen partiolaisen ansiomerkki. Saajalta edellytetään pitkäaikaista toimintaa, mikä tarkoittaa vähintään 9 vuotta partiojohtajatasoisia partiopestejä ja kolmea vuotta edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen. Saajan toiminnan on oltava ansiokasta, mikä tarkoittaa pestin vähimmäisvaatimukset ylittävää, säännöllistä, laadukasta ja tavoitteellista partiotoimintaa. Ansioituneen oletetaan olevan edelleen mukana toiminnassa ja maksaneen partion jäsenmaksun. 

Hopeinen ansiomitali on kiitos onnistumisesta partiopestissä esimerkiksi erittäin pitkäaikaiselle ikäkausijohtajalle, lippukunnan johtokolmikon kokeneelle jäsenelle, piirin jaoston pitkäaikaiselle jäsenelle, piirin toimintaryhmän johtajalle tai piirileirin staabin jäsenelle. Projektiluontoisissa pesteissä, kuten lippukunnan tai piirin tapahtumien tekijänä tai johtajana, ansioita tarvitaan pidemmältä ajalta, kuten myös pesteissä, jotka eivät edellytä säännöllistä (viikoittaista) toimintaa esimerkiksi lippukuntalehden toimittaminen, kalustonhoitaja ja kämppäisäntä.  

Ehdotuksessa pitää kuvata saajan kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (pitkäaikaisuus) sekä kuvata saajan ansiokkuutta (toiminnan laatu ja tavoitteellisuus konkreettisilla esimerkeillä). Pestejä pitää olla vähintään yhdeksän vuoden ajalta. Merkkiä ei myönnetä pelkästään pestissä olemisen perusteella, vaan pestissä osoitetun aktiivisuuden ja toiminnan ansiokkuuden ja onnistumisen perusteella.  

Esim. Saaja on toiminut erilaisissa vaativissa johtajapesteissä 9 vuoden ajan. Esimerkiksi ohjelmajohtajan pestissään saajan toiminta on ollut erittäin ansiokasta, mikä on näkynyt lippukunnan toiminnan voimakkaana kehittymisenä ja partio-ohjelman toteuttamisen laadun paranemisena. – ja samaan tapaan kuvattu myös muita tärkeimpiä pestejä. 

Kultainen ansiomitali
Partiopiirin kultainen ansiomitali

Piirin korkein ansiomitali edellyttää saajalta poikkeuksellisen ansiokasta ja pitkäaikaista toimintaa. Partiojohtaja tasoisia pestejä tulee olla vähintään 18 vuoden ajalta. Edellisen ansiomerkin myöntämisestä tulee olla vähintään viisi vuotta. Saajan toiminnan tulee olla poikkeuksellisen ansiokasta, mikä tarkoittaa toimintaa, jolla on ollut merkittävä vaikutus lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön toiminnan kokonaisuuteen. Saajan toiminnalla on ollut positiivinen vaikutus koko organisaation toimintaan ja muihin siinä toimiviin ihmisiin.  

Kultainen ansiomitali on kiitos merkittävästä työstä partioliikkeen parissa ja edellyttää saajalta monipuolista ja vaikuttavaa toimintaa – partiota elämäntapana. Saajan tulee olla lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön merkittävä toimija, jolta löytyy pitkäaikaista pestihistoriaa hyvin hoidetuista ja vastuullisista tehtävistä. Pesteinä voivat olla esimerkiksi pitkäaikainen lippukunnanjohtajuus tai muiden lippukunnalle erityisen merkityksellisten pestien hoitaminen ja/tai piirin tai SP:n toimintaryhmän johtajuus tai erityisen aktiivisena jäsenenä toimiminen. Merkin saajan jäsenmaksun tulee olla maksettuna ja hänen olla siten edelleen mukana toiminnassa. 

Kultainen ansiomitali myönnetään lippukunta-ansioista yleensä SP:n hopeisen ansiomitalin jälkeen ja piiri- tai keskusjärjestöansioista SP:n hopeisen ansioristin jälkeen.   

Ehdotuksessa pitää kuvata saajan kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (pitkäaikaisuus) sekä kuvata saajan toiminnan poikkeuksellista ansiokkuutta (toiminnan laatu ja tavoitteellisuus, positiivinen vaikutus koko organisaatioon ja muihin ihmisiin). Pestejä pitää olla vähintään 18 vuoden ajalta. Ehdotusta tulee täydentää puoltolausunnoilla, joilla kuvataan saajan toiminnan poikkeuksellista ansiokkuutta ja vaikutusta. Puoltolausuntoja voi pyytää esimerkiksi lippukunnan entisiltä toimijoilta, lähilippukunnilta, piiri- tai keskusjärjestötoimijoilta tai projektien staabien jäseniltä, joiden kanssa ansioitunut on yhdessä ja yhtäaikaisesti tehnyt pestejään ja jotka osaavat kuvata ansioituneen kanssa tehtyä yhteistyötä. 

Esim. Saaja on toiminut erilaisissa vaativissa johtajapesteissä yli 18 vuoden ajan. Esimerkiksi lippukunnanjohtajan pestissään saajan toiminta on ollut poikkeuksellisen ansiokasta, mikä on näkynyt lippukunnan toiminnan voimakkaana kehittymisenä, jäsenmäärän kasvuna ja uuden partiojohtajasukupolven kasvamisena vastuullisiin tehtäviin – ja samaan tapaan kuvattu myös muita tärkeimpiä pestejä ja ansioita. 

Hopeinen ansioplaketti
Partiopiirin hopeinen ansioplaketti

Voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään viiden vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot, jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta ja piirin nimi.

Huom: Plakettien suositeltu ehdottamis- ja myöntämisjärjestys on Hopeinen ansioplaketti  ⇒  Kultainen ansioplaketti  ⇒  Pyhän Yrjön plaketti (SP).

Kultainen ansioplaketti
Partiopiirin kultainen ansioplaketti

Voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään kymmenen vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot, jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta ja piirin nimi.

Huom: Plakettien suositeltu ehdottamis- ja myöntämisjärjestys on Hopeinen ansioplaketti  ⇒  Kultainen ansioplaketti  ⇒  Pyhän Yrjön plaketti (SP).

Ansiomerkkikoulutukset

Piirin ansiomerkkitoimikunta järjestää joka vuosi useita ansiomerkkikoulutuksia. Löydät ansiomerkkikoulutusten tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista.

Ansiomerkkikoulutusta järjestetään pyynnöstä myös aluekokouksissa. Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös Teams-webinaareja ansiomerkeistä ja niiden ehdottamisesta. Myös webinaareja voi pyytää erikseen räätälöityinä esim. alueille tai valmentajille.

Ansiomerkkitoimikunta

L-SP:n ansiomerkkiasioista vastaa ansiomerkkitoimikunta. Se antaa neuvoja ehdotusten tekemisiin, ylläpitää ja kehittää ansiomerkkijärjestelmä, järjestää ansiomerkkeihin liittyvää koulutusta sekä päättää piirin ansiomerkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

  • Puheenjohtaja Maarit Heikkinen, RKK, maarit.heikkinen(at)partio.fi
  • Puheenjohtaja Lauri Harkia, Kaira, lauri.harkia(at)partio.fi
  • Piirinjohtaja Anni Raiko, RMP, anni.raiko(at)partio.fi
  • Jäsen Tuulia Engblom, Kaira, tuulia.engblom(at)partio.fi
  • Jäsen Liisa Holmberg, JoPo, liisa.holmberg@partio.fi
  • Jäsen Susanna Jussila, KKV, susanna.jussila(at)partio.fi
  • Jäsen Vilhelmiina Juusti, L-T, vilhelmiina.juusti(at)partio.fi
  • Jäsen Inka Lähteenmäki, RaKiNa, inka.lahteenmaki(at)partio.fi
  • Jäsen Joni Pinomäki, LEK, joni.pinomaki(at)partio.fi
  • Sihteeri Tarja Nummi, partiotoimisto, 050 312 9423, tarja.nummi(at)partio.fi