L-SP Mentorointiohjelma 2024, MENTORI

L-SP:n Mentorointiohjelma 2024

Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea lippukuntien vapaaehtoisia ja piirin luottamushenkilöitä partioarjen isommissa ja pienemmissä asioissa. Mentorointi sopii hyvin esimerkiksi lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille, piirin ryhmien ja jaostojen puheenjohtajille & jäsenille sekä piirin projektien tekijöille. Mentorointiohjelmaan kuuluu henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi neljä yhteistä tapaamista 28.1., 19.5., 8.9. ja 17.11.2024.

Mukaan mentorointiohjelmaan voi ilmoittautua Kuksan kautta 31.10.2023 mennessä.

Mitä mentorointi on?

Mentoroinnin tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea osallistujalle (aktori). Jokainen aktori saa oman mentorin, jonka kanssa tavataan säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu kokemusten vaihdon, yhteisten pohdintojen ja asetettujen tavoitteiden avulla. Laita hyvä kiertämään ja saa ainutkertainen kokemus – hae rohkeasti mukaan!

Mentoroinnin osallistujakokemuksia voit lukea Verkko-Repolaisesta:

https://lounaissuomi.partio.fi/verkko-repolainen/ihmiset/mentorointiohjelma-on-henkilokohtaista-tukea/

https://lounaissuomi.partio.fi/verkko-repolainen/ihmiset/mentori-lippukunnanjohtajan-tukena

Lähde mukaan jakamaan osaamistasi ja kokemustasi mentorina

Partiossa mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan toisen vapaaehtoisen kehittymistä. Mentorin rooliin kuuluu tarjota olennaisia neuvoja, tietoja ja taitoja partioarkeen. Mentorin tehtävään voi kuulua myös rakentavan palautteen antaminen, tukeminen päätöksenteossa ja aktorin innostaminen. Mentoreille järjestetään perehdytys ja koulutus tehtävään mentorointiohjelman käynnistyessä.?

Lisätietoja

Outi Riikonen, outi.riikonen@partio.fi, Aikuis- ja Luottisryhmä

Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.   

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.  

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.  

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.  

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.  

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.  

Katsomus
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.  

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.   

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.