Piirihallitusvaalit 2021

Piirihallitukseen valitaan uudet jäsenet kaudelle 2022-2023 piirin syyskokouksessa.

Piirihallitukseen valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle ministerit seuraaviin pesteihin:

 • alueministeri
 • kasvatusministeri
 • koulutusministeri
 • projektiministeri
 • yhteiskuntasuhdeministeri

Piirihallitukseen valitaan seuraavalle yksivuotiskaudelle ministeri seuraavaan pestiin:

 • aikuis- ja luottisministeri
 • kasvuministeri

Mikäli haluat asettua ehdolle, olethan yhteydessä vaalitoimikuntaan tai ilmianna mahdollinen ehdokas oheisesta napista:

ILmianna ehdokas tästä 

Noora Kankare, noora.kankare@partio.fi

Piirihallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja (piirinjohtaja) ja varapuheenjohtaja (piirin varajohtaja) ja kahdeksasta eri toiminnanalasta vastaavat hallituksen jäsenet. Toiminnanalat ovat: alue, vapaaehtoistuki, kasvatus, talous, kasvu, yhteiskuntasuhteet, projektit sekä viestintä ja markkinointi. Piirihallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan piirihallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan työvaliokunnan (TVK).  

Piirihallituksen jäsenten yhteisiä tehtäviä ovat piirin toiminnan ohjaaminen ja valvominen, piirin edustaminen, piirin kokousten koolle kutsuminen, piirin kokousten päätösten täytäntöön paneminen, jäsenluettelon ylläpitäminen, talouden ja omaisuuden hoito, ohjesääntöjen vahvistaminen ja toimihenkilöiden palkkaaminen. 

Piirihallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Piirihallitus järjestää piirin kevät- ja syyskokoukset (vastuuhenkilönä piirinjohtajat) sekä muut vuosittaiset piirin yhteiset tapahtumat, joiden vastuuhenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan.  Lisäksi piirihallituksen jäsenet sopivat keskenään mahdollisten onnittelukäyntien ja piirin kriisitiedotusohjeen ylläpitämisestä. Piirihallituksen jäsenet huolehtivat, että oman toiminnanalan luottiksia kiitetään säännöllisesti ja heille ehdotetaan ansiomerkkejä. 

Piirihallitus ylläpitää yhteyksiä Lounais-Suomen Partiosäätiöön, Satakunnan Partiosäätiöön, aluejärjestöihin sekä tarvittaessa muihin yhteisöihin. Lisäksi yhteyttä pidetään Suomen Partiolaisiin, muihin partiopiireihin ja Finlands Svenska Scouteriin. 

Aikuis-ja luottisministeri (valitaan yhdeksi vuodeksi)

Aikuis- ja luottisministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa aikuis- ja luottistoimintaa osana vapaaehtoistuen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittajänä piirihallituksen ja aikuis- ja luottisryhmän (ALR) välillä
 • Valmistella ALR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyossä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • Toimia SP:n laajennetussa vapaaehtoistuenvaliokunnassa piirin edustajana
 • Vastata ALR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin ja SP:n vapaaehtoistuenvaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin
 • Arvioida aikuis-ja luottisryhmän tilaa ja toiminta edellytyksiä sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Pestata aikuis-ja luottisryhmän puheenjohtaja
 • Tehdä yhteistyötä, huolehtia sisäisestä tiedonvälityksestä ja sopia koko vapaaehtoistuen toiminnanalan yhteisistä käytännöistä yhdessä koulutusministerin kanssa
 • Vastata vapaaehtoistuen toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä koulutusministerin kanssa, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä aikuis-ja luottistoiminnasta vastaavan toimihenkilön kanssa

Apunaan piirin aikuis- ja luottistoiminnan johtamisessa aikuis- ja luottisministerillä on aikuis- ­ja luottisryhmän puheenjohtaja, jonka kanssa työnjaosta sovitaan erikseen.

Alueministeri

Alueministerin tehtävanä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa aluetoiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja alueryhmän (AR) välillä
 • Toimia halutessaan alueryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myos erillisen puheenjohtajan.
 • Valmistella AR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa
 • Pestata vastaava lippukuntavalmentaja ja jaostojen puheenjohtajat.
 • Tukea jaostojen puheenjohtajia pesteissään
 • Pitää toiminnanalan jaostot aktiivisena osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta
 • Vastata aluetyon toimijoiden kanssa lippukuntien ja piirin alueellisesta tasa-arvosta eri toiminnanalojen työssä seka toimia tiedonvälittäjänä alueiden ja toiminnanalojen välillä
 • Osallistua tarpeen mukaan toiminnanalan jaostojen kokouksiin
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta  ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Toimia SP:n laajennetussa aluevaliokunnassa piirin edustajana.
 • Olla mukana partiotoimiston lippukuntiin soittamien tukipuheluiden toimintamallin ja sisällön kehittämisessä yhdessä toimihenkiloiden kanssa
 • Vastata Sytytyspala-ryhmän toiminnasta
 • Vastata AR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin (mm. ohjaajayhteistyo) ja SP:n aluevaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Apunaan aluetoiminnanalan johtamisessa alueministerilla on alueryhman mahdollinen erillinen puheenjohtaja, alueryhman ja valmentajajaoston yhteistyossa valitsema vastaava lippukuntavalmentaja seka valmentaja- ja lippukuntajaostojen puheenjohtajat, joiden kanssa tehtavanjaosta sovitaan vuosittain.

Kasvatusministeri

Kasvatusministerin tehtävä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa kasvatuksen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja kasvatusryhmän (KaR) välillä
 • Toimia halutessaan kasvatusryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan
 • Valmistella KaR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa
 • Kutsua koolle piirin laajennetun kasvatusryhmän kokoukset
 • Vastata KaR:n toiminnan ja ohjelmatoiminnan kehittämisestä
 • Pestata kasvatusryhmän puheenjohtaja, ohjelmaohjaajat, jaostojen puheenjohtajat ja vastaava ohjelmavalmentaja.
 • Pitää toiminnanalan jaostot osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta.
 • Arvioida toiminnanalan jaostojen tilaa ja toimintaedellytyksiä ja sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tukea ohjelmaohjaajia kaikissa näiden pestiin liittyvissä asioissa
 • Toimia SP:n laajennetussa kasvatusvaliokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn yhdessä KAR:n valitseman toisen edustajan kanssa
 • Vastata KAR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin (esim. ohjaajayhteistyö) ja SP:n kasvatusvaliokuntaan, YTP-yhteistyöstä ohjelman osalta sekä suhteista muihin tahoihin
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Kasvuministeri (valitaan yhdeksi vuodeksi)

Kasvuministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa aluetoiminnanalaa yhdessä alueministerin kanssa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja alueryhmän välillä
 • Osallistua toiminnanalan toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen valmisteluun. 
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Vastata kasvutoimenpiteiden koordinoinnista piirissä sekä johtaa piirin laajennettua kasvuryhmää
 • Koota piirin kasvutoimenpiteet ja seurata niiden etenemistä
 • Kerätä säännöllisesti kasvuun liittyvää tilastotietoa piirihallituksen ja ryhmien käyttöön
 • Pestatakipinäjaoston puheenjohtaja ja tukea jaoston puheenjohtajaa pestissään.
 • Pitää toiminnanalan jaostot aktiivisena osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta
 • Osallistua tarpeen mukaan toiminnanalan jaostojen kokouksiin
 • Toimia piirin edustajana SP:n kasvun johtoryhmässä sekä SP:n laajennetussa aluevaliokunnassa.
 • Vastata moninaisuusasioita piirissä ja seurata partion saavutettavuuden toteutumista piirissä ja lippukunnissa.
 • Edistää partion strategian mukaisesti monikulttuurisuuden toteutumista partiossa piirin alueella.
 • Vastata uusista partion harrastamisen tavoista ja partion uusista kokeiluista niiden kehittämisvaiheessa.
 • Tehdä yhteistyötä moninaisuuskysymyksissä piirin ryhmien, jaostojen ja muiden tahojen kanssa
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilöiden kanssa.

Koulutusministeri

Koulutusministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa koulutustoimintaa osana vapaaehtoistuen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja koulutusryhmän (KR) välillä
 • Valmistella KR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • Toimia SP:n laajennetussa vapaaehtoistuenvaliokunnassa piirin edustajana
 • Vastata KR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin (mm. ohjaajayhteistyö) ja SP:n vapaaehtoistuenvaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin
 • Arvioida koulutusryhmän tilaa ja toimintaedellytyksiä sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Pestata vastaava koulutusohjaaja
 • Tehdä yhteistyötä, huolehtia sisäisestä tiedonvälityksestä ja sopia koko vapaaehtoistuen toiminnanalan yhteisistä käytännöistä yhdessä aikuis- ja luottisministerin kanssa
 • Vastata vapaaehtoistuen toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä aikuis- ja luottisministerin kanssa, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä koulutustoiminnasta vastaavan toimihenkilön kanssa

Apunaan piirin koulutustoiminnan johtamisessa koulutusministerillä on koulutusryhmän vastaava koulutusohjaaja, jonka kanssa työnjaosta sovitaan erikseen.

Projektiministeri

Projektiministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa projektien toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja piirissa käynnissä olevien projektien välillä
 • Pitää piirissa käynnissä olevat projektit osana piiriä ja tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta
 • Kutsua koolle ja valmistella projektiryhmän kokoukset
 • Valmistella toiminnanalan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus, ja tukea tarvittaessa projektien johtajia projektisuunnitelman, talousarvion ja loppuraportin tekemisessä
 • Seurata aktiivisesti valtakunnallista ja paikallista partiokenttää ja tehdä ehdotuksia piirihallitukselle mahdollisista projekteina toteuttavista hankkeista. Projekti voi olla esim. suurleiri tai valtakunnallisen toimintateeman toteutus piirissa
 • Laatia piirissa käynnistettäville projekteille toimeksianto yhdessä muun piirihallituksen kanssa
 • Rekrytoida ja pestata projektien johtajat
 • Osallistua projektien toteutusorganisaatioiden toimintaan projektin johtajan kanssa sovitulla tavalla
 • Tukea projektien johtajia ja toteutusorganisaatioita siten, että heillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnistua tehtävässään
 • Vastata projektien staabien muistamisesta
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa​

Yhteiskuntasuhdeministeri

Yhteiskuntasuhdeministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa yhteiskuntasuhteiden toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja y-ryhmän välillä
 • Vastata yhteiskuntasuhdetoiminnasta (y-suhteet) yhdessä toiminnanjohtajan ja piirinjohtajan kanssa
 • Toimia halutessaan y-ryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan.
 • Valmistella y-ryhmän toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa
 • Toimia SP:n laajennetussa y-valiokunnassa piirin edustajana
 • Pestata y-ryhmän jäsenet ja kestävän kehityksen jaoston puheenjohtaja
 • Vastata piirin yhteiskuntasuhdetoiminnan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Apunaan kasvatustoiminnanalan johtamisessa kasvatusministerillä on kasvatusryhmän mahdollinen erillinen puheenjohtaja, jonka kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain.

Ehdolle asettuneet

Nimi, ikä, lippukunta? 

Anni Raiko, 27, Ruskon Maunun Partio 

Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin? 

Arvostan partiossa nousujohteisuutta ja ajattelin tämän pestin sopivan partiopolulleni ja siksi päätin asettua ehdolle. Viimeiset neljä vuotta olen toiminut koulutusryhmässä ja näistä pari vuotta koulutusryhmän puheenjohtajana. Tämä pesti olisi hieno mahdollisuus nähdä partiota laajemmin. 

Kotilippukuntani on Ruskon Maunun Partio, jossa olen aloittanut sudenpentuna. Lippukunnassa olen toiminut useammassa pestissä, viimeisimpänä lippukunnanjohtajana. Piirissä olen toiminut vaeltajajaostossa ja tällä hetkellä pestini on koulutusryhmässä. 

Useamman vuoden kokemus koulutusryhmässä on tarjonnut laajan näkemyksen koulutuksen saralta partiossa. Lisäksi vankka lippukuntatausta auttaa lippukuntien tarpeiden tunnistamisessa. Koulutusryhmän puheenjohtajana ja koulutusministerin kanssa johtajaparina toimiessa ryhmän johtaminen ja jonkinlainen kuva pestin sisällöstä on tullut tutuksi. 

Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa? 

Partio on iso osa elämääni ja partio on antanut paljon. Vapaaehtoistyön tekeminen kivassa porukassa motivoi itseäni ja koulutuksen osa-alueella on hienoa tehdä vapaaehtoistyötä. Haluan olla mukana vapaaehtoistyössä, joka on merkityksellistä. Partio tarjoaa lapsille ja nuorille loistavan ympäristön kasvaa ja kehittyä. 

Kuka on partioidolisi ja miksi?  

Partioidolini on määrätietoinen ja johdonmukainen. Hän kuuntelee aidosti ja pyrkii parantamaan epäkohtia. Hän on joukkuepelaaja, jolle yhteisen edun saavuttaminen on omaa etua tärkeämpää. 

Mitä teet partion ulkopuolella? 

Työskentelen perheyrityksessämme ja koulutukseltani olen konetekniikan diplomi-insinööri. Vapaa-aikanani pelaan pesäpalloa. 

Nimi, ikä, lippukunta?
 
Essi Virtanen, 28 vuotta, Kyrön Kiurut ja Kokot ry
 
Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?
 
Olen toiminut projektiministerin pestissä nyt yhden kaksivuotiskauden ajan ja päätin asettua ehdolle jatkokaudeksi, koska minulla on motivaatiota kehittää ja toimia piirihallituksen projektien toiminnanalasta vastaavana jäsenenä. Tämä pätee myös ylipäätään pestiin piirihallituksen jäsenenä, vaikka toiminnanalan johtaminen on iso osa pestiä niin jokaiselle hallituksen jäsenelle kuuluu myös kokonaisvaltainen hallitustyöskentely. Pestissä pitää olla myös kiinnostunut muista toiminnanaloista ja yhteisistä asioista.  
 
Olen aloittanut partion 1999 Kyrön Kiuruissa ja Kokoissa, jossa olen saanut kasvaa partiolaisena ja muun muassa toimia ikäkausijohtajana, hallituksen jäsenenä (2011-2020), lippukunnanjohtajana (2011-2012 & 2015-2017) ja pestijohtajana (2018-2021). Tällä hetkellä toimin lippukunnassa myös tarpojaluotsina ja otan aktiivisesti osaa lippukunnan toimintaan. Lippukuntatoiminnan lisäksi olen piirissä toiminut seikkailijajaoston jäsenenä (2014-2019) ja samaisen jaoston puheenjohtajana (2016-2017). Vuosina 2018-2019 johdin projektia, Tammileiri XVII Aarnivalkea, jonka jälkeen asetuin ehdolle ja tulin valituksi piirihallitukseen projektiministeriksi 2020 ja samaisella tiellä mennään edelleen. Kuluneen vuoden ajan olen toiminut myös piirihallituksen työvaliokunnan jäsenenä. 
 
Ajattelen, että monipuolinen taustani lippukuntatoimijana ja piiriluottiksena antavat minulle hyvät valmiudet toimia piirihallituksessa aktiivisena jäsenenä. 
 
Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?
 
Minulle partio merkitsee ensisijaisesti merkityksellistä yhteisöä, jossa voi aidosti vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen. Vaikuttamisen lisäksi partio on minulle myös henkilökohtaisesti tärkeä asia ja iso osa arkeani ja sitä mitä olen. Toivon, että jokainen lapsi ja nuori voi löytää partiosta itselleen merkityksellisen harrastuksen ja yhteisön. Se motivoi minua eniten vapaaehtoistyössä partiossa. 
 
Kuka on partioidolisi ja miksi?
 
Ihailen monia partiojohtajia ja kyseinen joukko on melko kirjava. Siihen kuuluu niin nuoria kuin vanhojakin partiojohtajia, lippukuntatoimijoita ja luottiksia. Yksittäisen partiojohtajan nimeämisen sijaan kuvailisin partioidolini olevan tyyppi, joka jaksaa innostua uusista ideoista, tukea ja kannustaa muita, tarttuu toimeen ja kantaa vastuunsa. 


Mitä teet partion ulkopuolella?

Partion ulkopuolella aikani kuluu pitkälti töiden ja opiskeluiden parissa sekä läheisten seurassa. Itse tekemistä tärkeämpää minulle on seura, jossa muistot syntyvät.
Kuva: Albert Vallunen

Nimi, ikä, lippukunta?

Tommi Salonen, 30, Mietoisten Kolopuutintit

Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

Olen nyt toiminut kahden vuoden ajan (eli yhden kauden) aikuis- ja luottisministerin pestissä ja koen, että nyt olen päässyt hyvin sisälle pestiin.  Haenkin tähän pestiin uudelleen, jotta pääsen toden teolla kehittämään niin ryhmää kuin sen toimintaa. Ja onhan SP:n strategiankin yhtenä kohtana "partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä", jota haluan olla toteuttamassa tämän pestin kautta.

Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

En koe partiota vapaaehtoistyönä vaan minulle se on edelleen harrastus, jota tulee tehtyä vapaa-ajalla työn vastapainona. Myös kliseet "partio on elämäntapa" tai "tapa elää" kuvaavat omaa suhtautumistani partioon: olisi vaikea kuvitella elämää ilman partiota mutta partio ei kuitenkaan ole koko elämä. Kun toiminnassa on sopivassa suhteessa hauskaa ja haasteita, on lopputulos yleensä hyvä niin yksilön kuin ryhmän kohdalla.

Kuka on partioidolisi ja miksi?

Minulla ei ole ketään suoranaista partioidolia mutta ihailen kyllä eri henkilöiden ominaisuuksia, erityisesti oman lippukunnan johtajistossa.

Muiden huomioiminen ja yleensä toisten kanssa toimeen tuleminen nousevat hyvin korkealle omassa arvoasteikossa, koska ne toimivat perustuksena kaikenlaisissa yhteistyössä, jossa tunnetusti on voimaa. Selkeä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen on myös tärkeää, niiden avulla saadaan asioita aikaan. Mutta on myös hyvä olla kuitenkin vähän pilkettä silmäkulmassa niin, että asialliset hommat tulee hoidettua mutta muuten voi olla kuin ne kuuluisat Ellun kanat.

Mitä teet partion ulkopuolella?

Ammatiltani olen viheralan puutarhuri mutta aloitin juuri opiskelut rakennetun ympäristön hortonomiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. Partiolta jäävän vapaa-ajan vietän opiskelujen lisäksi vaimoni ja kahden kääpiömäyräkoiran kanssa mm. metsässä retkeillen. Toimin Mietoisissa paikallisen urheiluseuran yleisurheiluohjaajana/ -valmentajana sekä johtokunnan jäsenenä.