Stabmedlem– gruppledarutbildning för explorerscouter 10-11.10 i Borgå

Gruppledarutbildningenriktar sig till explorersocuter (15-17 år) som vill börja leda en scoutgruppeller som redan fungerar som patrulledare. Utbildningen ger explorerscoutenfärdigheter att fungera som ledare för en scoutgrupp. Under kursveckoslutet(lördag-söndag) får scouten fundera på vad det innebär att fungera som ledare,bekanta dig med scoutprogrammet och verksamhetsplanering samt en hel delpraktiska tips och tricks. En viktig del av utbildningen är också att få träffaandra explorerscouter och få inspiration till kommande ledaruppdrag.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/gruppledarutbildning-for-explorerscouter/

Gruppledarutbildningenbestår av ett kursveckoslut samt en praktikdel som explorerscouten gör i kåren.Även om det finns ett färdigt materialpaket för kursen, får kursstaben frihetenatt tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerande kurshelhet.

Gruppledarutbildningenför explorerscouter är inprickad  helgen 10-11.10.2020 vid Stensbölescoutstuga i Borgå. Uppdraget är 4-6 månader långt.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somstabmedlem/utbildare:

·       Ansvarardu för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarnaför utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det enmodulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen.

·       Följerdu scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

·       Ärdu en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för attkursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten förekurshelgen (1-2 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

·       Serdu till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vadger vi dig? 

·       Etttidsbundet uppdrag (4-6 månader) där du får jobba med ett praktiknära ochmeningsfullt evenemang tillsammans med en motiverad stab.

·       Detfinns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även frihetenatt forma det till sitt eget.


Täytä hakemus