Stabchef– gruppledarutbildning för explorerscouter 10-11.10 i Borgå

Gruppledarutbildningenriktar sig till explorersocuter (15-17 år) som vill börja leda en scoutgruppeller som redan fungerar som patrulledare. Utbildningen ger explorerscoutenfärdigheter att fungera som ledare för en scoutgrupp. Under kursveckoslutet(lördag-söndag) får scouten fundera på vad det innebär att fungera som ledare,bekanta dig med scoutprogrammet och verksamhetsplanering samt en hel delpraktiska tips och tricks. En viktig del av utbildningen är också att få träffaandra explorerscouter och få inspiration till kommande ledaruppdrag.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/gruppledarutbildning-for-explorerscouter/

Gruppledarutbildningenbestår av ett kursveckoslut samt en praktikdel som explorerscouten gör i kåren.Även om det finns ett färdigt materialpaket för kursen, får kursstaben frihetenatt tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerande kurshelhet.

Gruppledarutbildningenför explorerscouter är inprickad  helgen 10-11.10.2020 vid Stensbölescoutstuga i Borgå. Uppdraget är 4 - 6 månader långt.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somkursansvarig:

-           Hardu helhetsansvar för utbildningen ochansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att att kursenförverkligats på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Införutbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inomkursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemangtillsammans med FiSSc:s kansli.

-           Leder du kursstabens arbete, du ser till att planeringsarbetetframskrider gör handslag med alla i kursstaben. Du arbetar målinriktat ochlägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Dusammankallar till stabens planeringsmöten (1-2 före kurshelgen och ett möteefter kursen).

-           Duse över kursen som helhet för att försäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden - är ändamålsenliga ochmångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att modulernas målsättningaruppfylls.

-           Efterutbildningen ser du till att utbildningenutvärderas som helhet och tillsammans med staben sammanställer ni enslutrapport.


Lisätiedot

Vadger vi dig? 

·       Etttidsbundet uppdrag (6 månader) där du får jobba med ett praktiknära ochmeningsfullt evenemang tillsammans med en motiverad stab.

·       Dufår stöd i uppdraget både av utbildningsgruppen och av kanslipersonal. Detfinns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även frihetenatt forma det till sitt eget.

·       Enmöjlighet att förverkliga en meningsfull kurs för explorerscouter, fåinspiration och nya upplevelser.

·       Personligutveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sigen hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Hardu frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Jannina Fagerström (jannina.fagerstrom@scout.fi)


Täytä hakemus